Procedura selectie pentru noi distribuitori de produse si servcii Telekom Romania Mobile Communications in cadrul retelei de parteneri ai Avenir Telecom SA

Prezenta procedura de selectie (“Procedura”) detaliaza criteriile ce vor fi aplicate de AVENIR TELECOM SA, tinand cont de strategia sa de afaceri, in vederea selectarii noilor societati comerciale care vor asigura intermedierea in vanzarea de produse si servicii preplatite si postplatite, in cadrul retelei, prin incheierea unui contract de distributie sau agentie, dupa caz (denumit in continuare “Contractul”).Noii distribuitori/agenti de produse si servicii vor fi numiti in continuare generic “Parteneri”.

Aceste criterii vor fi aplicate nediscriminatoriu si transparent, in raport cu orice societate comerciala care isi va exprima interesul de a deveni distribuitor/agent de produse si servicii in cadrul retelei.

Orice societate comerciala care a dobandit calitatea de Partener conform prezentei Proceduri va trebui sa indeplineasca, pe toata durata Contractului, in mod cumulativ, criteriile de selectie stabilite in prezenta Procedura.

In conditiile in care unul sau mai multe din criteriile descrise in prezenta Procedura nu mai sunt indeplinite pe durata Contractului, AVENIR TELECOM SA va acorda Partenerului un termen de remediere, iar in cazul in care situatia se mentine si dupa expirarea acesti termen, AVENIR TELECOM SA are dreptul de a rezilia Contractul cu o notificare prealabila scrisa transmisa Partenerului in cauza.

Pe durata Contractului fiecare Partener trebuie sa poata face, la solicitarea AVENIR TELECOM SA, dovada indeplinirii conditiilor de selectie mentionate in prezenta Procedura.

Partenerii nu vor fi obligati sa aplice prezenta procedura in relatia cu sub-distribuitorii/sub-agentii lor, fiind liberi sa-si stabileasca propriile proceduri si criterii de selectie. 

1. DEMARAREA PROCEDURII

Orice societate comerciala care doreste sa devina Partener (denumita in continuare “Candidat”) va adresa AVENIR TELECOM o scrisoare de intentie care va contine urmatoarele informatii:

A.    O prezentare generala a Candidatului, care va cuprinde datele sale de identificare (cum sunt: sediu, CUI, nr. de inregistrare la Registrul Comertului, capital social etc.), precum si indicarea persoanei/persoanelor desemnata/desemnati a reprezenta Candidatul in fata AVENIR TELECOM SA, cu specificarea datelor de contact: adresa de corespondenta, email, numar de telefon si/sau fax.

B.    O declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau alte situatii asemanatoare reglementate de lege si nici nu are cunostinta despre iminenta unei asemenea situatii.

C.    O declaratie pe proprie raspundere in care va mentiona: i) societatile care fac parte din Grupul sau de societati; ii) asociatii/actionarii si reprezentatii sai legali , precum si rudele si afinii de gradul I sau II ai acestora care detin functii in cadrul AVENIR TELECOM SA sau a unei societati din Grupul AVENIR TELECOM.

D.    Indicarea punctelor de vanzare in care doreste sa comercializeze produse si servicii postplatite in cadrul retelei detinute de Candidat in temeiul unui contract de inchiriere, comodat sau titlu de proprietate.

Scrisoarea de intentie va fi trimisa catre AVENIR TELECOM SA la nr. de fax 021.201.29.09 si/sau la adresa de email:  office@avenir-telecom.ro

Dupa primirea scrisorii de intentie formulata de candidat in conditiile sus-mentionate, AVENIR TELECOM SA va verifica prin mijloace proprii, utilizand informatii publice, masura in care candidatul indeplineste criteriile de selectie detaliate mai jos.

2. FAZA DE SELECTIE

Evaluarea indeplinirii criteriilor de selectie se va realiza in mod nediscriminatoriu si respectand principiul egalitatii de tratament.

Candidatii vor fi evaluati pe baza unui set de criterii de selectie referitoare la:

a)    Societatea comerciala

Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca in mod cumulativ Candidatul sunt urmatoarele:

1.    Capacitatea juridica.

Candidatul trebuie sa aiba capacitatea juridica in vederea negocierii si incheierii unui contract privind comercializarea de produse si servicii preplatite si postplatite si nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau alte situatii asemanatoare reglementate de lege si nici sa nu are cunostinta despre iminenta unei asemenea situatii. AVENIR TELECOM SA va verifica prin mijloace proprii, utilizand informatii publice, masura in care candidatul indeplineste criteriile de selectie.

2.     Situatia financiara.

Candidatii vor fi analizati dupa urmatoarele criterii:
a)    Cifra de afaceri anuala peste 10.000 euro; sau
b)    Capitaluri proprii peste  5.000 euro; sau
c)    Indicator de solvabilitate, calculat ca Total datorii / Total active %, sub 100%.
Candidatii care indeplinesc cel putin unul dintre criteriile enumerate mai sus (a, b, c) vor fi considerati calificati din punctul de vedere al situatiei financiare.

3.    Criteriul etic.

Nici Candidatul si nicio alta societate din Grupul acestuia nu trebuie sa se afle in litigiu sau intr-un conflict de interese cu AVENIR TELECOM SA sau cu orice societate din Grupul AVENIR TELECOM. Asemenea conflict de interese poate consta din (i) situatii de incalcare a oricarui contract incheiat intre AVENIR TELECOM SA sau societati din cadrul Grupului AVENIR TELECOM, pe de o parte, si Candidat sau societati din Grupul acestuia, pe de alta parte, (ii) situatii in care asociatii/actionarii sau reprezentatii legali ai Candidatului, precum si rudele si afinii de gradul I sau II ale acestora detin functii cheie in departamentele relevante ale AVENIR TELECOM SA sau ale societatilor din Grupul AVENIR TELECOM. 
Prin societati de Grup, in scopul prezentei Proceduri, se inteleg toate societatile din Romania in care AVENIR TELECOM SA sau Candidatul, detine direct sau indirect controlul activitatii AVENIR TELECOM SA sau al activitatii Candidatului in sensul prevazut de dreptul concurentei, toate societatile care detin direct sau indirect controlul activitatii AVENIR TELECOM SA sau al activitatii Candidatului in sensul prevazut de dreptul concurentei, precum si orice societate care este sub control comun in sensul prevazut de dreptul concurentei cu AVENIR TELECOM SA sau cu Candidatul, dupa cum e cazul.

Candidatii care sunt societati nou create (constituite in ultimele 3 luni fata de data primirii de catre AVENIR TELECOM SA a scrisorii de intentie) vor fi evaluate din punctul de vedere al criteriilor privind societatea comerciala, doar in functie de capacitatea juridica si criteriul etic.

b)    Punctele de vanzare 

i)    Criteriul de calificare pe care trebuie sa-l indeplineasca Candidatul pentru a deveni Partener pentru comercializarea de produse si servicii preplatite este sa detina sau sa controleze un numar de cel putin 1 punct de vanzare propriu (respectiv punct de vanzare inregistrat ca punct de lucru al Candidatului) in care sa comercializeze produse si servicii postplatite.

ii)    Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca un punct de vanzare in care se comercializeaza produse si servicii postplatite sunt, fara a se limita la: suprafata locatiei (minim 15 m.p.), suprafata dedicata activitatii ce face obiectul Contractului (minim 15 m.p.), suprafata vitrina exterioara (minim 2 m.p.), aspect locatie, sa nu mai efectueze alte tipuri de activitati in acelasi punct de  vanzare, personal dedicat de vanzare pentru produse postplatite Telekom Romania Mobile Communications (minim 1 persoana), echiparea punctului de vanzare (calculator, imprimanta, fax, telefon, conexiune internet, etc.), amplasarea punctului de vanzare etc.

3. CALIFICAREA CANDIDATULUI

Candidatul trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ toate criteriile de selectie stabilite prin prezenta Procedura.

Candidatul care indeplineste criteriile de selectie va fi instiintat de AVENIR TELECOM SA cu privire la faptul ca poate deveni Partener AVENIR TELECOM SA.
In masura in care Candidatul, in termen de 30 zile de la data instiintarii mentionate mai sus, nu renunta la intentia sa de a deveni Partener, va fi demarata procedura de negociere a Contractului in vederea semnarii acestuia.

Daca in termenul de 30 zile susmentionat, Candidatul nu isi exprima intentia de a continua demersurile in vederea incheierii Contractului cu AVENIR TELECOM SA pentru a deveni Partener si nici nu informeaza in mod expres AVENIR TELECOM SA ca nu mai doreste sa devina Partener, AVENIR TELECOM SA va considera ca respectivul Candidat a renuntat in mod tacit la colaborarea cu AVENIR TELECOM SA pentru comercializarea de produse si servicii si orice solicitare ulterioara a Candidatului in vederea dobandirii calitatii de Partener va fi supusa unei noi evaluari conform prezentei Proceduri.

Acei Candidati care nu indeplinesc criteriile de selectie la momentul transmiterii scrisorii de intentiei vor fi instiintati in acest sens de catre AVENIR TELECOM SA. Acestia vor avea posibilitatea sa adreseze o noua solicitare catre AVENIR TELECOM SA in orice moment in care vor considera ca indeplinesc criteriile de selectie in vigoare la data formularii noii scrisori de intentie.

Situatia unui candidat aflat sub controlul direct sau indirect al unui concurent AVENIR TELECOM SA

In vederea  protejarii informatiilor confidentiale sau care au caracter de secret de afaceri furnizate de AVENIR TELECOM SA in derularea Contractului cu Partenerul, impotriva riscului ca acestea sa intre in posesia concurentei, AVENIR TELECOM SA va cere Partenerului sa accepte instituirea unui mecanism care sa asigure protectia datelor confidentiale si a secretelor de afaceri ale AVENIR TELECOM SA, astfel:

i)    Informatii anterioare vanzarii:
Partenerul are, in aceasta calitate, acces la anumite informatii de natura comerciala si de secret de afaceri inaintea lansarii de produse pe piata, informatii privind: discount-uri, comisioane, strategii comerciale etc., precum si informatii despre ofertele care ajung la clientii finali: continutul ofertei, extraoptiunile, preturile si tarifele etc.

Pentru a preintampina situatia in care un Partener care este sub controlul direct sau indirect al unui concurent AVENIR TELECOM SA ar avea un avantaj concurential, AVENIR TELECOM SA va trimite acest tip de informatii cu maxim 24 ore inaintea lansarii produselor/serviciilor pe piata.

ii)    Informatii post-vanzare:

Partenerului controlat direct sau indirect de catre un concurent AVENIR TELECOM SA nu i se va acorda acces direct la sistemul informatic pe care sunt stocate astfel de informatii confidentiale sau secrete de afaceri.